6. L’hommage rendu au Rav Rabbi Yaacov TOLEDANO zatsal – Bne-Braq 9 Adar 5756 11h – 17h. Tehilim et Tefiloth au Beïth Ha’Haïm – puis Le Raincy 19-20 Adar 5756 18h – 22h : Atséreth ‘Hizouk – Min’hah, Dr Eliyahou TEMSTET, Rav ‘Haïm KAUFFMANN de Gateshead. Traductions simultanées par Rav ‘Haïm DANAN et Rav Shalom SELLEM.