Abo | FRANKFORTER Yossef David | KAHANA Boroukh | ROTTENBERG Mordekhaï | SCHLAMME Haïm Yaakov | WEILL Yitshok