Abo | FEDIDA David | FEDIDA Reuven Robert | PEVZNER Yossef Yitshak | ROZENBERG Haïm Zvi