Abo | CAHEN Guershon | FRANKFORTER Yossef David | KOUSHLEVSKI Zvi | MONSONEGO Aharon | ROZENBERG Haïm Zvi | TOLEDANO Gabriel | WEILL Yitshok