Abo | FRANKFORTER Yossef David | MESSAS Shalom | SENEOR Eliyahou | TOLEDANO Yaakov | WEILL Yitshok